Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali

Akbar Sarif, Ridzwan Ahmad

Abstract

The concepts of maslahat and mafsadah known as the main reference in Islamic laws to resolve contemporary Muslims problems. The concepts of maslahat and mafsadah as a centre in maqâṣid al-syarî‘ah already discussed by Imam al-Ghazali in his books. Imam al-Ghazali well known to be the frst scholars in the study of these concepts. Imam al-Ghazali’s highlights the concepts of maslahat and mafsadah should be based on the texts (naṣṣ). However, Imam al-Ghazali mentioned the concept of maslahat used as a method not an absolute sources after al-Qur’an, al-Sunnah, ijmâ’ and qiyâs in the deriving of Islamic laws. This paper tries to explains the concepts of maslahat and mafsadah following the study conducted by Imam al-Ghazali. The fndings suggests that Imam al-Ghazali well known as the frst jurist who pioners the framework of maqâṣid al-syarî‘ah. There ara two reasons as to why he is considered as the pioneer of the concept of maqâṣid al-syarî‘ah. The frst reason is due to his systematic and detailed treatment of the concepts in his last and defnitive work on legal theory; al-Mustaṣfa. The second reason is due to the use of his terminologies and classifcations of the concept by later jurists. These all serve as the evidences to considering him as the pioneer of the concepts of maslahat and mafsadah as a legal theory. Moreover, Imam al-Ghazali tried to proposed several ‘tarjîḥ’ methods how to apply the both concepts when there is a contradiction between the two concepts.

Keywords

Imam al-Ghazali, Maslahat, Mafsadah, Tarjîh, Maqâṣid al-Syarî‘ah

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 389 times
PDF - 668 times

References

Abdussalam, ‘Izzuddin. 1388 H/1968 M. Qawâ‘id al-Ahkâm fî Masâlih al-Anâm, Juz 1. Cairo: Dâr al-Syarq. Abu Zahrah, Muhammad. T.Th. Târîkh al-Madhâhib al-Islâmiyyah fî Târîkh al-Madhâhib al-Fiqhiyyah, Jil. 2. Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabiy.

______. T.Th. Usûl al-Fiqh. Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî. Ahmad, Ridzwan. 2008. “Metode Pentarjihan Maslahah dan Mafsadah dalam Hukum Islam Semasa”, dalam Jurnal Syariah, Jil. 16, Bil. 1.

Aibak, Kutbuddin. 2008. Metodologi Pembaharuan Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

‘Alim, Yusuf Hamid. 2008. al-Maqâsid al-‘Ammah li al-Syarî‘ah al Islâmiyah. Riyadh: al-Dâr al- ‘Alamiyah li al-Kutub al- Islâmîy, Cet. 2.

Al-Amidi. 1424 H/2003 M. al-Ihkâm fî Usûl al-Ahkâm, Juz 3. Riyadh: Dâr al-Samî’i.

Al-‘Awi, Muhammad Salim. 2008. Maqâsid al-Sukûti al-Tasyrî’iy. Cairo: Mu’assasat al-Furqân li al-Turâts al-Islâmî.

Awdah, Abd al-Qadir. 1419 H/1998 M. al-Tasyrî’ al-Jinâî al-Islâmî Muqârinan bi al-Qânûn al-Wad’iy, Juz 2, Beirut: Mu’assasat al Risâlah, Cet. 14.

Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. 2000. Maqâsid al-Syarî‘ah ‘ind Ibn Taymiyyah. Jordan: Dâr al-Nafâis.

Bahnasi, Ahmad Fathi. 1959. al-Jarâim fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Fiqhiyyah Muqâranah. Cairo: al-Syirkah al-‘Arabiyyah.

______. 1961. al-Masâliyyat al-Jinâiyyah fî al-Fiqh al-Islâmî. Cairo: Dâr al-Qalam.

Bik, Muhammad al-Hadari. 1389 H/1969 M. Usûl al-Fiqh. Mesir: Maktabah al-Tijâriyyah al-Kubrâ, Cet. 6.

Busa‘adi, Yaminah Sa‘id. 1428 H/2007 M. Maqâsid al-Syarî‘ah wa Atsaruhâ fî al-Jam‘ wa al-Tarjîh bayna al-Nusûs. Beirut: Dâr Ibn Hazm.

Faslullah, Mahdi. , T.Th. al-Ijtihâd wa al-Mantiq al-Fiqh fî al-Islâm . Beirut: Dâr al-Talî’ah.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1994. Asâs al-Qiyâs. Riyadh: Maktabah al-‘Abîkân.

______. 1998. al-Mankhûl min Ta’lîqât al-Usûl. Beirut: Dâr al-Fikr al Muasir, Cet. 3.

______. 1999 M/1420 H. Syifâ’ al-Ghalîl fî Bayân al-Syabh wa al-Mukhîl wa Masâlik al-Ta‘sîl, Tahkik oleh Zakariyya ‘Amayrat. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

______. 2008. al-Mustasfâ min ‘Ilm al-Usûl, Tahkik oleh ‘Abdullah Mahmud Muhammad ‘Umar. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Hubaib, Muhammad Bakar Ismail. 1427 H. Maqâsid al-Syarî‘ah Ta’s îlan wa Taf’îlan. Makkah: Idârah Da’wah wa al-Ta’lîm bi Râbitah al-Âlam al-Islâmî.

Ibnu Ahmad, Ridzwan. 1430 H. “Keunggulan Metodologi Hukum Imam al–Syaf’i dalam Menangani Permaslahan Hukum Islam Semasa (Kertas Kerja dibentang dalam Seminar Hukum Islam Semasa VI Peringkat Kebangsaan ’Pemantapan Mazhab Shaf’I di Malaysia’ Anjuran Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 22-23 Oktober 2009 bersamaan 3-4 Zulkaedah.

Ibnu Manzur. 1414 H/1994 M. Lisân al-‘Arab, Jil. 3. Beirut: Dâr Sâdir, Cet. 3.

Ibnu Moni, Yasid. 2004. “Metode Pentafsiran Nass Menurut Mutakalimin dan Ahnaf: Satu Analisis”, Thesis Doktor. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universeiti Malaya.

Al-Jamal, Ahmad Muhammad Abd al-‘Azim. 1430 H/ 2009 M. Amn al-Ummah min Manzûr Maqâsid al-Syarî’ah, Cairo: Dâr al-Salâm.

Khalaf, Abd al-Wahab. 1942. Ilm Usûl al-Fiqh. Mesir: Maktabah Dakwah al-Islâmiyah, Cet. 8.

Laluddin, Hayatullah. 2006. “The Concept of Maslahah with Special Reference to Imam al-Ghazali and Its Potential Role in Islamization of Sociology”. Thesis Doktor of Philosophy. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

______. et al. 2006. “Al-Maslahah (Public Interest) with Special Reference to al-Imam al-Ghazali”, Jurnal Syariah, Vol. 14, No. 2.

Man, Saadan. et al. 2009. Fiqh Ikhtilaf. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Al-Qaraf. 1995. Nafâis al-Usûl fî Syarh al-Mahsûl, Jil.1. T.K: Maktabah Mustafâ al-Baz.

Al-Raysuni, Ahmad. 1412 H/1992 M. Nazariyyah al-Maqâs id ‘ind Imâm al- Syâtibî . Riyadh: al-Dâr al-‘Âlamiyyah li al-Kutub al-Islâmî, Cet. 2.

Al-Razi, Fakhruddin. 1416 H/1992 M. al-Mahsûl fî ‘Ilm Usûl al-Fiqh, Tahkik oleh Taha Jabir Fayydh al-‘Alwani, Juz 5, (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, Cet 2.

Sanu, Qutb Mushtafa. 1420 H/2000 M. Mu‘jam Mustalahât Usûl al-Fiqh. Damascus: Dâr al-Fikr.

Sarif, Akbar. 2012. “Analisis Perbandingan Konsep Maslahah dan Mafsadah antara Imam al-Ghazali dan Imam al-Shatibi,”Tesis Master. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

______., Ridzwan Ahmad. 2013. “Maslahah sebagai Metode Istinbat Hukum serta Aplikasinya dalam Pembinaan Hukum: Satu Analisis”, Makalah dalam International Seminar on Usul Fiqh 2013, di niversiti Sains Islam Malaysia (USIM), Bandar Baru Nilai, Negeri Sembilan 23-24 Oktober 2013.

______., Ridzwan Ahmad. 2016. “Kepentingan I’tibar al-Ma’al dalam Istinbat Hukum dan Aplikasinya dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia” dalam Noor Naemah, at al, Maqasid al-Shari’ah: Konsep dan Pendekatan. Kuala Lumpur: Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Suratmaputra, Ahmad Munif. 2002. Filsafat Hukum Islam al Ghazali: Maslahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Suyuti. 1356 H/ 1938 M. al-Asybâh wa al-Nazâir fî Qawâ‘id wa Furû‘ Fiqh al-Syâf‘iyyah. Mesir: Mustafâ al-Bâb al-Halabi wa Awlâdih. Al-Syaf’i, Muhammad Idris. T.Th. al-Risâlah. Beirut: al-Maktabah al Islâmiyyah.

Al-Syaf’i, Yunus Abd al-Qawa al-Sayyid. 1424 H/ 2003 M. al-Jarîmah wa al-Iqâb fî al-Fiqh al-Islâmî. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syatibi. 1424 H/2003 M. al-Muwâfaqât fî Usûl al-Syarî’ah , Tahkik oleh Muhammad ‘Abdullah Darraz, Jil. 2, Juz 4. Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, Cet. 3.

______. 2003. al- I‘tisâm, Jilid 1, Juz 2, Tahkik oleh Sayyid Ibrahim. Cairo: Dâr al-Hadîts.

Al-Syawkani. 1421 H/2000 M. Irsyâd al-Fuhûl ilâ Tahqîq al- Haq min ‘Ilm al-Usûl, Tahkik oleh Abu Hafs Sami ibn al-‘Arabi al-Asyra, Juz 2. Riyadh: Dâr al- Fadîlah.

Al-Turki, Abdullah Abd al-Muhsin. 1973. Asbâb Ikhtilâf al-Fuqahâ. Cairo: Matba’ah al-Sa’âdah. Yamani, Ahmad Zaki. 2006. Maqâsid al-Syarî‘ah al- Islâmiyyah Dirâsât fî Qadâyâ al-Manhaj wa Majâlât al-Tatbîq. Cairo: Mu’assasat al Furqân li al-Turâts al-Islâmî-Markaz Dirâsât Maqâsid al-Syarîah al-Islâmiyyah.

Zakariya, Abi al-Husayn Ahmad bin Faris bin. 1391 H/1971 M. Mu‘jam Maqâyis al-Lughah, Tahkik oleh Abdussalam Muhammad Harun, Jil. 4. Mesir: Matba‘ah Mustafâ al-Bâbî al-Halabî, Cet. 2.

Zarkasyi, Hamid Fahmy. 2009. “Framework Studi Islam”, dalam Jurnal Islamia, Vol. V, No.1.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1428 H/2007 M. Usûl al-Fiqh al-Islâmî, Juz 2. Damascus: Dâr al-Fikr, Cet. 15.