Eksistensi dan Kontribusi Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia

Joni, Syamsuri

Abstract


Significant development of pesantren over t he years become evident
of interest and attraction of Indonesian people to the Islamic education. Until
now the number of pesantren in Indonesia has reached 27.218 pesantrens
scattered throughout the Indonesian archipelago. The existence of pesantren
since its construct until today has contributed in various aspects of human
development. Not only a religious science development institutions (tafaqquh
fi al-din) that is focused internally, but also pay attention to the environment
that kept submissive to people with its commitment (amar ma’ruf nahi
munkar) in some form of character education. Therefore, pesantren are in the
center of comunity who are born of the people by the people and for the
people. So that education and orientation of pesantren can never be separated
from society. This paper will discuss how pesantren, especially Pondok Modern
Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia still exist and contribute to the
development of human resources.


Keywords


Human Resource Development, Pesantren, Education System, Islamic Boarding School, Community Development.

Full Text:

DOWNLOAD

References


Buku:

A. Halim, “Menggali Potensi Ekonomi Pondok Pesantren”, dalam ed. A. Halim et al., Manajemen Pesantren (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005).

A.Mukti Ali, “Beberapa catatan tentang agama, kebudayaan dan pembangunan” dalam Agama, Kebudayaan dan Pembangunan Menyongsong Era Industialisasi, Musa Asy’arie et al.,IAIN Sunan Kalijaga, (Surabaya: Amarta Buku, 1988).

Abd A’la, Pembaharuan Pesantren (Yogyakarta: Pustaka Pesantren Kelompok LKiS, 2006).

Abdullah Muhammad Zin et al., Pendidikan Islam di Malaysia dari Pondok Ke Universiti, (Selangor: Dawama Sdn. Bhd, 2005), ix.

Abdullah Syukri Zarkasyi, Gontor dan Pembaharuan Pendidikan Pesantren. (Jakarta: Rajawali press, 2005).

Abdullah Syukri Zarkasyi, Manajemen Pesantren Pengalaman Pondok Modern Gontor, (Jakarta: Rajawali press, 2005).

Abul Hasan Muhammad Sadeq, Economic Development In Islam. (Petaling Jaya: Pelanduk Publications Sdn. Bhd., 1990).

Ahmad Shukri Mohd. Naim et al., Konsep, Teori, Dimensi & Isu Pembangunan, ed.ke-1. (Johor, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2003).

Asrori. S. Karni, Etos Studi Kaum Santri Wajah Baru Pendidikan Islam,(Bandung: Mizan Pustaka, 2009).

Azumardi Azra, “Kata Sambutan”, dalam Pemberdayaan Pesantren: Menuju Kemandirian Dan Profesionalisme Santri Dengan Metode Daurah Kebudayaan ed. Ahmad Rofiq (Yogyakarta: Pustaka Pesantren Kelompok LKiS, 2005).

Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII, cet.ke-3 rev. (Jakarta: Prenada Media, 2004), 3.

Binti Maunah, Tradisi Intelektual Santri; dalam tantangan hambatan pendidikan pesantren di masa depan Yogyakarta: Teras, 2009.

Dihyatun Masqon et al., Wardun Warta dunia Pondok Modern Darussalam Gontor 1434/2013 (Ponorogo: Penerbit dan Percetakaan Darussalam Press Gontor, 2013).

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan pendidikan Pondok Pesantren, “Dinamika Pondok Pesantren di Indonesia,” (Direkrotar Jenderal Kelembagaan Agama Islam: t.t.p, 2003).

Ed. Rofiq A et al., Pemberdaya Pesantren Menuju Kemandirian Dan Profesionalisme Santri Dengan Metode Daurah Kebudayaan (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2005).

Haidar Putra Daulay, Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara. (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

Hamdan Rasyid, “Peran Pesantren dalam Pengembangan Ekonomi Islam” (kertas kerja dalam seminar ekonomi Outlook 2012, dengan tema Sistem Ekonomi Islam Sebagai Solusi Problematika Perekonomian dan Membangun peradaban Umat dan Bangsa” anjuran Departemen Ekonomi Syariah Universiti Airlangga Surabaya, 24 December2011).

Hamka, Sejarah Umat Islam, ed. Pustaka Antara (Kuala Lumpur: Antara, 1980).

Imam Zarkasyi, “Khutbah al-Iftitah Pekan Perkenalan Pondok Modern Darussalam Gontor” (Panduan Kuliah Umum dalam Pekan Perkenalan di Kulliyatul Mu’allimin al-Islamiyyah Pondok Modern Gontor Ponorogo Indonesia disampaikan oleh KH. Imam Zarkasyi sejak 1939).

Jusuf Amir Feisal, Reorientasi Pendidikan Islam (Jarakata: Gema Insani, 1995).

M. Akrimul Hakim, “Iftitah,” Majalah Gontor 2, no. 11 (Rajab- Sya’ban 1434/Jun 2013).

M. C. Ricklefs, Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, ed.ke-2 (Jakarta: Serambi, 2008).

M. Dawam Rahardjo, “Pesantren dan Perubahan Sosial” dalam Budaya Damai Komunitas Pesantren ed. Badrus Sholeh et al., (Jakarta: LP3ES, 2007).

M. Nuruzzaman, Kiyai Husein Membela Perempuan ed. Ke-5 (Yogyakarta: LKiS, Pustaka Pesantren, 2005).

M. Umer Chapra, Islam And Economic Development (Pakista, Islamabad: Internasional Institute of Islamic Thought, 1981).

Martin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Tradisi-tradisi Islam di Indonesia. (Bandung: Mizan, 1995).

Moh. Nurhakim, Sejarah dan Peradaban Islam, ed.ke-2 (Malang: UMM Press, 2004).

Muhammad Al-Buraey, Pembangunan Pentadbiran menurut Perspektif Islam, terj. Abdullah. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).

Muhammad Hakimi al-Azizi (Pengusaha jamur tiram bekas peserta latihan di PLMPM Pesantren Gontor Ponorogo tahun 2007 di Distributor Centre Gontor), dalam temubual dengan penulis, 08 Jun 2014.

Muhammad M. Basyumi, “Sambutan Menteri Gama Republik Indonesia Pada Penganugerahan Gelar Doctor Honoris Causa Kepada K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi, MA di Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta,”.

Muhammad Syukri Salleh, ”Pembangunan Untuk Manusia Atau Manusia Untuk Pembangunan: Analisis Tentang Manusia Dalam Pembangunan Berasaskan Islam” dalam Konsep Dan Pelaksanaan Pembangunan Berasaskan Islam, ed. Muhammad Syukri Salleh, (Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1990).

Muhammad Syukri Salleh, Pembangunan berasaskan Islam, (Petaling Jaya: Fajar Bakti, 1987).

Nana Supriatna, Sejarah untuk kelas XI Sekolah Menengah Atas Program Bahasa (Jakarta:Grafindo Media Pratama, 2006).

Nasruddin Baidan, Tafsir al-Quran di Indonesia (Yogyakarta: Tiga Serangkai, 2003).

Nik Mustapha Hj Nik Hassan, “Agenda Membangun Ekonomi Umat Islam,” dalam Konsep Pembangunan Ummah Dalam Islam Perspektif Malaysia, ed. Khairul Azmi Muhammad et al., (Kuala Lumpur: Pro Office shope, 2001).

Nurcholish Madjid, “Merumuskan Kembali Tujuan Pendidikan Pesantren” dalam Pergulatan Dunia Pesantren, ed. M. Dawam Rahardjo et al., (Jakarta: P3M Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1985).

Ratna Roshida Abd Razak,”Modal Insan: Aset Pembentukan Tamadun Bangsa” dalam Pembangunan Modal Insan dan Tamadun dari Perspektif Islam, Mohd Roslan Mohd Nor et al (eds), (Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2010).

Saifullah Mohd Sawi et al., Sejarah dan Tamadun Islam di Asia Tenggara (Selangor Darul Ehsan: Larisma Pulications, 2009).

Surtahman Kastin Hasan, “ Konsep Pembangunan Islam” dalam Konsep Pembangunan Dan Kenegaraan Malaysia, ed. Baharuddin Yatim et. (al., Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1989.)

Suryadi Siregar, “Pondok Pesantren: Sebagai Model Pendidikan Tinggi ?” (kertas kerjas seminar Nasional Universitas Model Pesantren Mungkinkah?, Bandung, 12 Disember 1996)

Syed Uthman al-Habshi, “ Kaedah Pelaksanaan Pembangunan Beteraskan Islam di Malaysia” dalam Konsep dan Pelaksanaan Pembangunan Berasaskan Islam ed. Muhammad Syukri Salleh (Pulau Pinang: Universiti Sains Malaysia, 1990).

Zamakhsyari Dhofier, “Pendidikan Umat Islam Indonesia di Pesantren Dewasa ini: Tantangan dan Harapan” dalam Islam Madzhab Tengah, Persembahan 70 Tahun Tarmizi Taher, ed. Hery Sucipto et al., (Jakarta Selatan: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007).

Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia, ed.ke- 8 rev. (Jakarta Barat: LP3ES, 2011)

Jurnal:

Asmawati Suhid, “Pengajaran Adab dan Akhlak Islam dalam Membangun Modal Insan,” Jurnal Pengajian umum 8, (Disember 2007)

Joko Suyono, “Perkembangan Pesantren di Jawa Timur (1900-1942),” Jurnal Bahasa dan Seni, tahun 33, no. 1 (Februari 2005).

Joni Tamkin b Borhan, “Pemikiran Pembangunan Ekonomi Berasaskan Islam,” Jurnal Usuluddin 1, no. 27 (2008).

Mohammed Anwar Omar Din,”Asal-Usul Orang Melayu: Menulis Semula Sejarahnya, The Malay Origin: Review its history” Jurnal Melayu, (no. 7, 2011).

Nawawi, ”Sejarah dan Perkembangan Pesantren,” Jurnal Ibda’ 4, no. 1, (Januari – Juni 2006). Lihat, Murdan, ”Pondok Pesantren Dalam Lintasan Sejaran,” Jurnal Ittihad Kopertais IX Wilayah Kalimantan 2, no. 1 (April 2004).

Syamsudin Arif, “Islam di Nusantara: Historiografi dan Metodologi dalam (Pembebasan Nusantara: Antara Islamisasi dan Kolonialisasi),” Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam ISLAMIA 7, no. 2 (April 2012).

Internet:

http://www.gontor.ac.id

http//www,Pendis.Kemenag.go.id

http://pendis.kemenag.go.id

http://www.gontor.ac.id

http://ekonomi.kompasiana.com.

http://www.republika.co.id.

http://www.alkhoirot.net.

http://sulut.kemenag.go.id.

http://darunnajah.com

http://insistnet.com.
DOI: http://dx.doi.org/10.21111/at-tadib.v11i2.776

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 

Creative Commons License

AT TA'DIB by http://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.


StatCounter - Free Web Tracker and Counter View My Stats

  Free counters!