KONSEP ADIL DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Fadlih Rifenta

Abstract

Ilmu yang pertama kali hilang ditengah kaum
muslimin adalah ilmu waris, sebagaimana yang telah
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tidak hanya sampai
disitu, adanya usaha untuk merusak tatanan hukum waris
dalam Islam. Dengan anggapan bahwa pembagian harta
warisan bagi seorang anak laki-laki sebanding dengan
dua orang anak perempuan merupakan sebuah bentuk
kezaliman terhadap perempuan. Sehingga diperbolehkan
untuk melakukan modifikasi terhadap hukum waris Islam.
Makalah ini berusah untuk menjelaskan konsep adil dalam
hukum waris Islam. Dengan kesimpulan bahwa, Pertama;
Makna keadilan dalam hukum waris Islam harus mengikuti
ketentunan Allah SWT bukan pembagian yang sama rata.
Kedua; Dibalik pembagian waris dalam Islam mengandung
keadilan yang bersifat Universal ditinjau dari sisi teologi,
ekonomi, social.

Keywords

Hukum; Waris; Islam

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 1 times
PDF - 3 times

References

Suparman Usman, Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997.

Abdurrahman Al Jazari, Al Fiqh Ala Mazahib Al Arbaah, Vol 1 (Beirut : Darul Kutub Al Ilmiyah, 2003

Ibrahim Al Maslami, Al Mawardi Fil Islam (Kairo: Musabiul Ahram Al Tidariyah, 1989

Zamakhshari, Al Kashaf A’n Haqiqi Gawamidul Tanzil, Vol 2 (Beirut: Darul Kutub Al Arabi, 1407 H).

Al Baghowi, Al Maalimul Tanzil Fi Tafsir Al Quran, Vol 1 (Beirut: Darul Ihya’ Turats Al Arabi, 1420 H

Amina Wadud Muhsin, Wanita Di Dalam Al Quran, Ter Yaziar Radiant (Bandung: Pustaka, 1994)

Munawir Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam(IPHI/PARAMADINA,1995 Tutik Hamidah, Fiqih Perempuan Berwawasan Keadilan Gender (Malang,UIN Maliki, 2011)

Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, Terj Farid Wajidi dan Cici Farikha Assegaf (Yogyakarta: Yayasan Benteng Budaya)

Muhammad Syahrur, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer, Terj Sahiron Syamsuddin & Buhanuddin (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2008)

Fahruddin Ar Razi, Maftahul Goib, Vol 9, (Beirut : Darul Ihya Turat Al Ilmiyah, 1420 H)

Muhammad Al Salum Al Hambali, Wasilatur Rigibin Wa Bagiyatul Mustafidin (Riyad : Maktabah Ar Rushd, 1998)

Ibnu Kasir, Tafsir Al Quranul Alim, Vol 2, (Darul Tayibah, 1420 H) Muhaqiq : Sami’ Bin Muhammad Salamah.

Rashid Rida, Tafsir Al Quran Al Hakum (Tafsir Al Manar), Vol 5 (Mesir: Haiatu Al Misriyah Al A’mah, 1990 M)

Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa (Madinah : Majma’ Al Mulk Fahd Li Tabaah Al Mushaf As Sharif, 1995) Vol 31.

Ibnu Qoyim Al Jauziyah, I’lamul Muwaqin An Rabbil Alamin, Vol 1, (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1991 M) Vol 1

Hendri Sholahuddin, Wacana Kesetaran Gender Dalam Pemikiran Islam Di Institusi Pengajian Tinggi Islam Negeri Di Indonesia : Kajian Kes Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Desertasi Dalam Bidang Filsafah (Kuala Lumpur : Akademi Pengajian Islam Malaya, 2016)

Ibnu Abdil Bar, Tamhid Lim Fi Al Mua’ia’ (Maroko : Waziratul Waqaf Wa Syuun Al Islamiyah, 1387 H) Vol 11.

Shanqii, Adwul Bayan Fi ilaihi Al Quran Bil Quran (Beirut: Darul Fikr, 1995) Vol 1.

As As albi, Al Mawarid Fi Shariah Al Islamayah Fi a’I Al Kitab Wa Sunnah (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, TT) Abdul Qadir Ar Rafi’i, Wahyul Qolam (Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 2000 M) Vol 3. http://www.islamqa.com fatwa dari MuhammadSholih Al Munajjid no : 218831

Ibnu Qudamah, Al Muani (Kairo: Maktabah Kairo, 1968) Vol 7.

Abu Nasr Muhammad, I’lamun Nubaili’ Bi Ahkami Miri An Nisa’ (San’>’ : Al Mutakhasis, 2004 M)

Muhammad bin Abdullah imam, Hukum Waris Wanita, (Jakarta: Embun, 2008)

Salhuddīn Sulin, Mursul Mar’ah Wa Qadiyatul Musawah (Mesir: Nuh ah Mesir, 1999 M

Nasr Farid Muhammad, Fiqh Mawardi Wal Wasiyah Fi Shariah Al Islamiyah (Mesir: Maktabah Taufiqiyah, 1416 H)

Umar bin Fayhan Al Marzuqi, Iqti’adiyat Al Mir Fi Al Islam, Jurnal Al Ilmiyah Ekonomi Islam Universitas Kairo, Mesir.vol 5, no. 14, 1422 H/2001M.

Raarawi, Muhazaq Makhur Al Gsabah Al Mirs Wifqa An Niam Al Iqtiadi Al Islami – Ru’yah Muhasibiyah Islamiyah Mua irah, Jurnal Akutansi Ekonomi Islam Di Universitas Zaitona, Yordania Tahun 2013. 56.

Yahya bin Said Al Hasani, Al Muhasabah Fi Syarikat Al Asykhos (Mesir:Al Maktab Al Jami’ Al Hadits, 2006).

Sayid Qutub, Al Adalah Al Ijtimaiyah Fil Islam Ter : Keadilan Social Dalam Islam. Penerjemah : Afif Muhammad (Bandung: Perpustakaan Salman ITB, 1984)

Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, Vol 4 (Beirut: Maktabah Al Asriyah, TT) Muhaqiq : Muhyidin Abdul Hamid, No Hadis 5140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.