SADD AL- DZARI’AT DAN APLIKASINYA PADA PERMASALAHAN FIQIH KONTEMPORER

Hifdhotul Munawwaroh

Abstract

Sadd al-dzari’ahmerupakan salah satu metode pengambilan keputusan
hukum (istinbath al-hukum) dalam Islam. Setiap perbuatan
mengandung dua sisi, pertama perantara yang mendorong untuk
berbuat sesuatu, dan kedua tujuan yang menjadi kesimpulan dari
perbuatan itu, baik atau buruk.Perbuatan yang menjadi perantara dan
jalan kepada sesuatu itulah disebut Dzari’at. Adapun dzari’ah
mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang, disebut sadd aldzari’ah,
dan dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut fath aldzari’ah.
Penelitian ini ingin membahas bagaimana aplikasi Sadd al
Dzari’ah pada permasalahan fiqh kontemporer, seperti cloning, operasi
selapot dara, dan perkawinan beda agama.

Full Text:

PDF

Article Metrics

Abstract view : 66 times
PDF - 1874 times

References

Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm,Al Ihkam fi Usuli-l-Ahkam, jilid 6

Al Burhani, Muhammad Hisyam,Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al

Islamiyyah, Damaskus: Dar-l- Fikr, 1985

Al farat, Yusuf Abdurrahman,Al tatbiqat al mu’asirat lisaddi-l-dzari’at,

Qahirah: Da>ru-l-fikri al’arabi, 2003

Al Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul

Qayyim,I’lamul Muqi’in, Jilid 5, Islamic book, 2010

Al Salus, Ali Ahmad, Mausu’atu-l-Qadaya Al Mu’a.s}irah wa-l- Iqtisad Al

Islami, Doha, Qatar: Daru-l- Tsaqafah

Al Subki, Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi, Al

Asybah Wa-l-nadzhair, Beirut, Lubnan: Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991,

Jilid 1

Al Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar,Al Asybah Wa-l-Nadzair, Islamic

book, 2010

Al syangqiti, Muhammad, Ahkamu-l-jirahah Al thibbiyyah wa-l-Atsar al

mutarattibah ‘alaiha,Jeddah: Maktabah S}ahabah, 1994

Al Zuhayli,Wahbah, Al wajiz Fi Usuli-l-fiqh,Damaskus, Suriyah :Dar-lfikr,

_____________Us}ul Fiqh Al Islami, Damaskus, Suriyah :Dar-l- Fikr ,

jilid1

Al ‘anzi, Su’ud bin mulluh sultan Saddu Dzarai’ ‘inda-l- Imam Ibnu

Qayyim Al Jauziyyah, wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi

alfiqhiyyahh,Omman, Urdun: Daru-l-atsariyyah, 2007,

Ibrahim bin mahna bin ‘Abdilahi bin Mahanna, sadd Dzarai’ ‘Inda

Syaikh Islam ibnu Taimiyyah, Riyad}: Dar Fad}ilah, 2004

Jazar, Ibrahim MusaAbu,Atsaru Sukuti-l-‘udzrah wa-l-bikarah ‘ala-lzawaj,

Gaza: Kulliyatu-l-syari’ah wa-l-qanun, 2009

Najjar, Abdullah Mabruk,Al hukmu Alsyar’i li isahi Ghisyai-lbikarah,

Dirasah fiqhiyyah Muqaranah, 2009

Qasas, Ja’far bin Abdurrahman,Qaidatu saddu dzarai’ wa atsaruha al

fiqhiyyu, Ramadhan, 1431 H

Sarwat,Ahmad, Fiqih Kontemporer, DU Center, Cet. Ke 4

Suhartini,Andewi,Ushul Fiqih, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan

Islam kementerian Agama, 2012

Syarifuddin,Amir. Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001, Jilid

Refbacks

  • There are currently no refbacks.