Kahnovich, Yan, Gosudarstvennyy Universitet Upravleniya (GUU) Moscow, Russian Federation